Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Sonrisa.
1.2 De gegevens die bij de inschrijving verstrekt worden, worden vertrouwelijk behandelt en niet gedeeld met derden. Het telefoonnummer wordt vermeld in de WhatsApp groep (indien gewenst) en kan gebruikt worden bij eventuele calamiteiten. Het e-mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.
1.3 Het is niet toegestaan om telefoonnummers van mede cursisten van Sonrisa die verkregen zijn via Sonrisa te delen aan derde zonder de toestemming van de des betreffende persoon.
1.4 Sonrisa heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de danszaal te weigeren.
1.5 Cursisten/ bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein, in het gebouw van de les/locatie zich te houden aan de huisregels van Sonrisa. Evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van Sonrisa.
Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
1.7 Roken is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) de toegang te ontzeggen.
1.8 Sonrisa hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen hebben onze voorkeur, maar zijn geen vereiste.

Inschrijving:

2.1. Sonrisa heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste  les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving dient schriftelijk via het inschrijfformulier.
2.3 De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. (waaronder overmacht situaties) Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
2.4 In geval van annulering VOOR de aanvang van het cursusblok heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.
2.5 Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
2.6 Het cursusblok bestaat meestal uit 10 lessen mits anders aangegeven, voor afgaand aan een open dag. Gemiste lessen kunnen tijdens het cursusblok  niet worden ingehaald.
2.7 Wanneer er geen les is i.v.m. verplichte vrije dagen, worden deze tijdig aangegeven, deze gaan uiteraard niet van het les blok af. Het wel of niet aanwezig zijn bij een les is geheel voor eigen verantwoording van de cursist.
2.8 Tijdens de lessen worden alleen mensen toegelaten die de les gaan volgen.
2.9 Zorg ervoor tijdig in de les aanwezig te zijn, dit ter voorkoming van ergernissen van mede cursisten.
2.10 Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald op een ander moment ,tevens is het niet mogelijk om lessen mee te nemen naar een volgend les blok.
2.11 Wij proberen zoveel mogelijk voor iedereen een danspartner te regelen door extra dames/heren te regelen. Dit is geen garantie maar een extra service van de dansschool. Daarom verzoeken wij iedereen bij verhindering  dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan Sonrisa door te geven.

Betaalwijze:

3.1. Het lesgeld dient op tijd contant te worden betaald. Pinnen is niet mogelijk.
3.2 Bij een stornering van het lesgeld of bij het te laat betalen, zal u op de hoogte worden gebracht door ons. U dient dan binnen 8 dagen het lesgeld te betalen.
3.3 Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is de leerling van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De leerling is dan een rente verschuldigd, van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de leerling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft Sonrisa heeft eveneens het recht de leerling uit te sluiten van deelname aan de danslessen wanneer het lesgeld niet tijdig is voldaan.
3.4 Bij overmacht situatie (bij uitzonderlijke omstandigheden) kunt u Sonrisa verzoeken tot opschorting van het lesgeld. Sonrisa bepaalt uiteindelijk of de cursist tot tijdelijke opschorting van het lesgeld kan overgaan.
3.5 De dansschool kan per cursusblok het lesgeld aanpassen. De les prijzen staan vermeld op de website en/ of Facebook pagina Salsa Sonrisa.

Aansprakelijkheid:

4.1 Bezoek aan Sonrisa is geheel op eigen risico. Sonrisa is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein of zaal  van Sonrisa. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Sonrisa door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
4.3 Sonrisa is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Sonrisa stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

4.4 De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op eniger wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan Sonrisa, onverlet een verdere schadeclaim van Sonrisa en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
4.5 Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 4.6 is vervat
4.6 Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en Sonrisa dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.